Το έργο

Κωδικός Έργου:

Τ2ΕΔ -02489

 

Τίτλος Έργου:

Δημιουργία ιδιωτικού σχήματος πιστοποίησης εταιριών, που προσφέρουν υπηρεσίες σε  Κινέζους πολίτες.

Η επί σειρά πολλών ετών ταχεία οικονομική ανάπτυξη της Κίνας, έχει δημιουργήσει μια πλούσια νέα γενιά που ψάχνει ανά τον κόσμο για προϊόντα, εμπειρίες, εκπαίδευση και επενδύσεις. Στη χώρα μας υπολογίζεται ότι τα επόμενα χρόνια η αύξηση των Κινέζων επισκεπτών θα είναι μεγαλύτερη του 20% ετησίως. Προκειμένου όμως η εμπειρία των επισκεπτών με τις πολλές ιδιαιτερότητες να είναι όσο το δυνατόν καλύτερη, απαιτείται η εκπαίδευση και η εξασφάλιση ότι μπορούν να καλυφθούν από τις Ελληνικές επιχειρήσεις οι απαιτήσεις τους.

 

Σε αυτή την κατεύθυνση η εταιρεία Toorbee υποβάλλει την ερευνητική πρόταση «ChinaBeeReady» , στη θεματική ενότητα 2.1.15 «Ανάπτυξη καινοτόμων εργαλείων, εφαρμογών για την προώθηση και αναβάθμιση των τουριστικών πόρων και προϊόντων περιοχών πολιτιστικού, τουριστικού και περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος». Μέσω του προτεινόμενου έργου, η εταιρεία Toorbee επιθυμεί, βασιζόμενη στην ήδη υπάρχουσα τεχνική υποδομή της και μέσω της βιομηχανικής έρευνας που θα υλοποιήσει, να επιτύχει την ανάπτυξη και πλήρη λειτουργία ενός καινοτόμου ολοκληρωμένου εργαλείου σχήματος ελέγχου (τρίτου μέρους) και πιστοποίησης επιχειρήσεων ChinaBeeReady. Το σχήμα πιστοποίησης, καθορίζει τις ελάχιστες απαιτήσεις που θα πρέπει να καλύπτονται προκειμένου η εμπειρία του Κινέζου επισκέπτη να είναι ικανοποιητική και επιτυχημένη. Για να εξασφαλιστεί η εγκυρότητα του όλου σχήματος θα πρέπει να αναπτυχθεί ένα σύστημα διαχείρισης ποιότητας, με συγκεκριμένες διαδικασίες το οποίο θα καλύπτει τις απαιτήσεις διεθνών προτύπων πιστοποίησης (ISO/IEC 17065) και στη συνέχεια θα γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες διαπίστευσης από αναγνωρισμένο φορέα διαπίστευσης μέλος του European Accreditation (EA-MLA).

 

Το σχήμα πιστοποίησης βασίζεται σε συγκεκριμένες απαιτήσεις-κριτήρια που θα πρέπει να καλύπτονται από τις επιχειρήσεις και απαιτεί τον επί τόπου έλεγχο αυτών στις εγκαταστάσεις κάθε ενδιαφερόμενης εταιρίας από την Toorbee. Για να εξασφαλιστεί η απαιτούμενη αμεροληψία, ασφαλή διαχείριση μεγάλου όγκου πληροφοριών, μείωση του χρόνου και του κόστους παρουσίας των επιθεωρητών της Toorbee στις εγκαταστάσεις του πελάτη, θα πρέπει να αναπτυχθεί μια ηλεκτρονική διαδικτυακή πλατφόρμα η οποία θα αποτελέσει ένα καινοτόμο εργαλείο για την προώθηση και αναβάθμιση των τουριστικών πόρων και προϊόντων όλων των περιοχών πολιτιστικού́, τουριστικού και περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος της χώρας.

Μέσω της πλατφόρμας θα πραγματοποιείται όλη η επικοινωνία με τον πελάτη και όλη η εξέλιξη της πορείας του κάθε ελέγχου. Επίσης ο έλεγχος, η έκθεση επιθεώρησης και η απαιτούμενη τεκμηρίωση θα αρχειοθετείται σε πραγματικό χρόνο από τον επιθεωρητή.

 

Πιο συγκεκριμένα μέσω της πλατφόρμας θα εξασφαλίζεται η:

  • Επικοινωνία και ανάθεση εργασιών από τα κεντρικά γραφεία στον επιθεωρητή
  • Ενημέρωση του πελάτη των κριτηρίων στα οποία θα ελεγχθεί, της πορείας της υπόθεσής του και του προγραμματισμού του ελέγχου
  • Κάλυψη και αρχειοθέτηση όλων των κριτηρίων του ελέγχου από όλους τους επιθεωρητές, καθώς η έκθεση επιθεώρησης και τα κριτήρια θα εμφανίζονται σε κάθε έλεγχο στους επιθεωρητές και η τεκμηρίωση θα αρχειοθετείται αυτόματα.
  • Συμπλήρωση της έκθεσης επιθεώρησης και λήψης της απαραίτητης τεκμηρίωσης σε πραγματικό χρόνο, μειώνοντας το χρόνο του ελέγχου
  • Εξασφάλιση της αμεροληψίας του επιθεωρητή καθώς θα ελέγχεται ο χρόνος και ο τόπος καταχώρησης στοιχείων τεκμηρίωσης
  • Ανασκόπηση και έγκριση της τεκμηρίωσης της αναφοράς του επιθεωρητή από τα κεντρικά γραφεία
  • Καλύτερη και πιο αποτελεσματική διαχείριση τόσο των πελατών, όσο και των επιθεωρητών, έχοντας τη δυνατότητα να εξάγει δείκτες επίδοσης, απόδοσης και ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών.
Μετάβαση στο περιεχόμενο