‘Ερευνα και καινοτομία

Επιχειρηματική Ευκαιρία – Καινοτομία:

Η επιχειρηματική ευκαιρία της πρότασης «ChinaBeeReady» προκύπτει από την αναγνώριση εκ μέρους των ιδρυτών της επιχείρησης Toorbee, της ανάγκης για σύγχρονες υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας προς επιχειρήσεις στο τομέα του τουρισμού, αξιοποιώντας τις νέες τεχνολογίες, πιο οικονομικά, και αποτελεσματικότερα σε όλο τον κόσμο. Η επί σειρά πολλών ετών ταχεία οικονομική ανάπτυξη της Κίνας, έχει δημιουργήσει μια

πλούσια νέα γενιά που ψάχνει ανά τον κόσμο για προϊόντα, εμπειρίες, εκπαίδευση και επενδύσεις. Στη χώρα μας υπολογίζεται ότι τα επόμενα χρόνια η αύξηση των Κινέζων επισκεπτών θα είναι μεγαλύτερη του 20% ετησίως. Προκειμένου όμως η εμπειρία των επισκεπτών με τις πολλές ιδιαιτερότητες να είναι όσο το δυνατόν καλύτερη, απαιτείται η εκπαίδευση και η εξασφάλιση ότι μπορούν να καλυφθούν από τις Ελληνικές επιχειρήσεις οι απαιτήσεις τους. Με βάση την ανωτέρω παραδοχή και λαμβάνοντας υπόψη τις αναθεωρημένες προτεραιότητες της «Εθνικής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης – RIS3», ο φορέας του έργου «ChinaBeeReady» επιδιώκει την ανάπτυξη ενός καινοτόμου ολοκληρωμένου εργαλείου σχήματος ελέγχου (τρίτου μέρους) και πιστοποίησης επιχειρήσεων.

Μεθοδολογία Υλοποίησης του Έργου:

 

Για την υλοποίηση του έργου θα εφαρμοστούν οι εξής μεθοδολογίες:

 1. Δημιουργία και αποτύπωση των κριτηρίων και απαιτήσεων που θα πρέπει να καλύπτουν οι επιχειρήσεις προκειμένου να λάβουν το πιστοποιητικό συμμόρφωσης του ιδιωτικού σχήματος πιστοποίησης. Τα κριτήρια ορίζονται με σαφήνεια και θα είναι καταγεγραμμένα υπό τη μορφή ερωτηματολογίου συμμόρφωσης (checklist) για να είναι πιο εύκολη η διαδικασία ελέγχου συμμόρφωσης τόσο από την ενδιαφερόμενη επιχείρηση, από τον επιθεωρητή που θα διενεργεί τον επιτόπιο έλεγχο, αλλά και από τον δυνητικό πελάτη της πιστοποιημένης εταιρίας.

 

 1. Δημιουργία συστήματος διαχείρισης ποιότητας του σχήματος πιστοποίησης. Το σύστημα διαχείρισης ποιότητας θα περιλαμβάνει συγκεκριμένες λειτουργικές διαδικασίες, οι οποίες θα ικανοποιούν τις απαιτήσεις διεθνών προτύπων πιστοποίησης π.χ. ISO/IEC 17065. Οι παραπάνω διαδικασίες θα περιγράφουν όλα τα βήματα τα οποία θα πρέπει να ακολουθούνται εντός της Toorbee έως και την έκδοση του πιστοποιητικού συμμόρφωσης. Πιο συγκεκριμένα θα περιλαμβάνουν τη διαδικασία υποβολής και ανασκόπησης των αιτήσεων των ενδιαφερόμενων επιχειρήσεων, την αποστολή οικονομικής και τεχνικής προσφοράς, τον ορισμό της ομάδας επιθεώρησης, την διενέργεια του ελέγχου από την ορισμένη ομάδα επιθεώρησης, την απαιτούμενη τεκμηρίωση που θα πρέπει ο κάθε επιθεωρητής να συλλέγει και να αποστέλλει, την ανασκόπηση της τεκμηρίωσης από τα κεντρικά γραφεία, την τεκμηρίωση αποκατάστασης τυχών αποκλίσεων/μη συμμορφώσεων, την έγκριση του κάθε πακέτου τεκμηρίωσης και την έκδοση του πιστοποιητικού συμμόρφωσης.

 

 1. Προκειμένου να διασφαλιστεί η αμεροληψία, η καλύτερη διαχείριση των πελατών, των επιθεωρητών που διενεργούν τον έλεγχο και της ασφάλειας των πληροφοριών που λαμβάνονται ως τεκμηρίωση θα πρέπει να δημιουργηθεί μια ηλεκτρονική πλατφόρμα παρακολούθησης και αρχειοθέτησης.
 2. Σε αυτήν θα καταχωρούνται όλα τα έντυπα και στοιχεία εκδήλωσης ενδιαφέροντος και επικοινωνίας των πελατών, οι αναθέσεις εργασιών προς τα στελέχη της Toorbee στα κεντρικά γραφεία και των επιθεωρητών που διενεργούν τον επιτόπιο έλεγχο, η πορεία υλοποίησης του κάθε ελέγχου και η σχετική τεκμηρίωση αυτής.

 

Πιο συγκεκριμένα η πλατφόρμα θα περιλαμβάνει ενδεικτικά:

 • Στοιχεία επικοινωνίας δυνητικών και μη πελατών
 • Αιτήσεις συνεργασίας
 • Ανασκόπηση αιτήσεων
 • Προσφορές και συμβάσεις συνεργασίας
 • Αναθέσεις στους επιθεωρητές που θα διενεργήσουν τον επιτόπιο έλεγχο
 • Χρονοδιάγραμμα και προγραμματισμός επιθεώρησης
 • Έντυπα επιθεώρησης τα οποία συμπληρώνονται από τους επιθεωρητές και αρχειοθετούνται σε πραγματικό χρόνο
 • Τεκμηρίωση συμμόρφωσης της επιχείρησης με τις απαιτήσεις και τα κριτήρια του ερωτηματολογίου (checklist).
 • Υποβολή πακέτου παραδοτέων (έντυπα-τεκμηρίωση) – παρακολούθηση ολοκλήρωσης ελέγχου
 • Ανάθεση και ανασκόπηση πακέτου παραδοτέων από υπεύθυνο των κεντρικών γραφείων της Toorbee.
 • Ολοκλήρωση και αρχειοθέτηση του κάθε πακέτου επιθεώρησης – έκδοση πιστοποιητικού συμμόρφωσης εφόσον ικανοποιούνται οι απαιτήσεις εκ μέρους της επιχείρησης.
 • Πεδίο προκειμένου ο πελάτης να μπορεί να παρακολουθεί την εξέλιξη της πορείας
 • Ποσοτικούς και ποιοτικούς δείκτες παρακολούθησης λειτουργίας

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο