Κανονισµός πιστοποίησης

O παρών κανονισμός πιστοποίησης αφορά τις διαδικασίες που εφαρμόζει η TOORBEE TECHNOLOGIES για την αξιολόγηση και πιστοποίηση προϊόντων/υπηρεσιών σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17065:2012 ή άλλα αντίστοιχα ευρωπαϊκά ή διεθνή πρότυπα ή τυποποιητικά έγγραφα. H συνολική διαχείριση και η χορήγηση του πιστοποιητικού συμμόρφωσης ικανοποιεί τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17065 καθώς και του ΕΣΥΔ.

 

Το Πιστοποιητικό συμμόρφωσης που εκδίδεται κατόπιν επιτυχούς έκβασης της αξιολόγησης είναι το έγγραφο που υποδηλώνει ότι η πιστοποιηθείσα υπηρεσία/προϊόν καλύπτει όλες τις απαιτήσεις των εφαρμοζόμενων προτύπων/νομοθεσίας και ο Οργανισμός που την/το παρέχει έχει τεκμηριώσει, έχει εφαρμόσει και τηρεί Σύστημα Ποιότητας σε σχέση με τις προδιαγεγραμμένες για αυτό απαιτήσεις.

 

Η παραγραφοποίηση του παρόντος κανονισμού ακολουθεί την παραγραφοποίηση του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17065:2012.

Μετάβαση στο περιεχόμενο